Parkeringspolicy

Inledning

Syftet med denna policy är att klargöra regler och rutiner för parkering inom föreningens fastighet t.ex. generella regler och rutiner för tilldelning, uppsägning, förtur och byte av plats.

Brf Slagan har idag platser för uppställning av motorfordon på två ytor, en utomhusparkering och en garageplan med carport. Storholmen hanterar tilldelning, kölistor, avtal och uppsägningar i enlighet med denna policy.

Ställa sig i kö

För att ställa sig i kö till behöver man använda Storholmens webbportal. Där loggar man in för att hantera sina kö-önskemål, har man ingen inloggning får man skapa en genom att trycka på det alternativet i bilplatsportalen. För att ställa sig i kö till en laddbilsplats behöver man ha laddplatsbehov, det vill säga att man antingen har eller har lagt en beställning på en bil med laddbehov. Då behöver man i så fall kontakta Storholmens boendesupport per mejl eller telefon.

Generella regler

 • Uppställning av motorfordon får inom föreningens fastighet endast ske inom av föreningen anordnade uppställningsplatser (moped och motorcykel får dock parkeras på till lägenheten hörande mark).
 • Man måste alltid underteckna ett avtal inför tillträde av plats. Endast medlemmar i föreningen får teckna avtalet.
 • Platserna får inte hyras ut i andra hand (men se undantaget för andrahandsupplåtelse av bostadsrätt).
 • Man får låna ut sin plats tillfälligt t ex till familj, gäster eller hantverkare, men aldrig mot ersättning.
 • Platserna får inte utan styrelsens godkännande användas till annat än till uppställning av motorfordon.
 • Till vissa platser finns ett förråd, detta får nyttjas av medlemmen som innehar platsen så länge föreningen inte behöver det till annat.
 • Hyran för platserna ska erläggas månadsvis och i förskott.
 • Efter utträde ur föreningen får man ej längre nyttja sin plats även om det är kvar av uppsägningstiden. Ingen återbetalning av hyra sker.
 • Hyran fastställs av styrelsen och ändringar ska meddelas medlemmarna minst 1 månad innan de träder i kraft.
 • Styrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, göra avsteg från denna policy, dessa beslut samt motivering ska protokollföras.

Tilldelning av plats

Så länge det finns minst 42 stycken platser har alla hushåll i föreningen en (1) garanterad plats om så önskas. Man är dock inte garanterad att få en specifikt önskad plats.

Om en medlem innehar en plats som en annan medlem får förtur till (se kapitel om företäde) eller om det fattas beslut om nödvändiga ombyggnationer som gör att en befintlig plats försvinner, så blir medlemmen tilldelad en annan plats istället.

När en medlem har företräde till en speciell typ av plats (t ex laddplats) och det finns flera sådana platser (t ex flera laddplatser där det står icke laddbara bilar) så är det den medlem som innehaft sin parkeringsplats kortast tid som är den som först måste flytta sig för att ge företräde.

I första hand så ska den medlem som måste flytta på sig få en ny plats tilldelad inom den parkeringsyta man står på – dvs inom utomhusparkeringen eller inom garageplanen. Går detta inte att tillse så blir det ytterligare en rockad så att det blir den medlem som senast tillträde en plats inom gällande parkeringsyta som får byta till den andra parkeringsytan. Sker detta ska den medlemmen bli först tillfrågad nästa gång det blir en plats ledig inom den parkeringsyta man var tvungen att lämna, dvs gå före övriga som köar till byte av parkeringsyta.

Kö-regler för byte av plats

Man kan ställa sig i kö till att byta den plats man har blivit tilldelad, då väljer man även vilken eller vilka platser man vill köa till. När en plats man valt att köa till blir ledig tillfrågas den som står först i kön på just denna plats och så vidare ner i turordning. Man måste aktivt tacka ja eller nej i samband med att man tillfrågas. Tackar man ja så tilldelas man platsen. Man kan tacka nej två gånger och behålla sin köplats, men den tredje gången man tackar nej så åker man ur kön (till alla platser man valt) och kan välja att ställa om sig i kö, detta ansvarar medlemmen själv för att göra och sker ej per automatik. När man sedan får tillträde till sin nya plats så har man inte längre tillträde till sin gamla plats.

Dessa kö-regler gäller alltså enbart för byte av plats och inte om man vill ha ytterligare en plats (se kapitel Extra platser).

Företräde

Det kan komma att finnas rätt till företräde till en parkeringsplats t.ex.:

 • Om det beslutas om införande av handikappanpassade parkeringsplatser så har man företräde vid giltigt handikapptillstånd. Om fler tillstånd finns än platser så gäller kötid.
 • 12 laddstolpar för laddbara bilar finns och det innebär att laddbara bilar har företräde till dessa platser. Om man står på en laddbilsplats utan att ha laddbilsbehov kan man få sin plats uppsagd till förmån för en bil med laddbehov. Om alla laddplatser upptas av laddbara bilar så gäller de vanliga kö-reglerna. Se avsnittet om tilldelning av plats om regler för uppsägning, den som har haft kortast parkeringstid inom en parkeringsyta är den som i första hand behöver flytta ifrån ytan.

Extra platser

Har man en plats och önskar hyra ytterligare en plats så får man det i mån av lediga platser. Kö till en extra plats hanteras i en separat kö som medlemmen själv aktivt får ställa sig i.

Om en medlem som inte har en garanti-plats önskar en plats och det inte finns någon ledig så skall en av de korttidshyrda platserna göras ledig. Detta sker enligt följande princip:

 1. Den som har flest antal korttidshyrda platser
 2. Om det är flera som har samma antal så sker lottning bland dessa 

Uppsägningstid

Ömsesidig uppsägningstid för bilplatser är innevarande månad plus ytterligare 1 månad. Återbetalning av hyra sker ej. För att säga upp sin plats kontaktar man Storholmen boendesupport alternativ skickar in sitt hyresavtal där baksidan är signerad via post.

Parkering vid andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Detta regleras i Brf Slagans policy för andrahandsupplåtelse.

Denna policy fastställdes på brf Slagans styrelsemöte 2021-01-12.