Policy andrahandsuthyrning

Tillstånd till andrahandsupplåtelse måste alltid sökas hos styrelsen. Det saknar alltså betydelse vem man hyr ut till, exempelvis närstående föräldrar eller barn, eller om lägenheten lånas ut gratis.

När en ansökan om andrahandsuthyrning kommer in ska bostadsrättsföreningens styrelse ta ställning till den snarast möjligt. Styrelsen utgår från de två kriterier som hyresnämnden beaktar vid sin prövning, dvs om bostadsrättshavaren har skäl för att hyra ut sin lägenhet (1) samt om det kan vara befogat att säga nej till uthyrning, även om motiven för uthyrning är tillräckliga (2).

1. Följande brukar betraktas som skäl för att hyra ut sin bostad i andra hand:

  • tillfälligt arbete på annan ort
  • tillfälliga studier på annan ort
  • provsambo (högst 1 år)
  • längre sjukhusvistelse
  • fängelsevistelse
  • militärtjänstgöring.
  • uthyrning till närstående

2. Samtycke kan vägras om föreningen har befogad anledning. Även om det finns skäl för andrahandsupplåtelse kan föreningen alltså ha rätt att vägra samtycke. Här är bl a följande två parametrar relevanta:

  • Tidsaspekten; om andrahandsupplåtelsen pågått eller ska pågå under väldigt lång tid.
  • I en liten bostadsrättsförening kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till hur andrahandsupplåtelsen påverkar intresse och medlemsunderlag för rekrytering till styrelsearbete.

För övrigt ska gällande lagstiftning och praxis som följer av lagstiftningen samt brf Slagan stadgar vara vägledande när beslut fattas om beviljande eller avslag av andrahandsupplåtelse. 

Styrelsens beslut ska genast meddelas medlemmen skriftligen. Vid avslag på ansökan ska även upplysning lämnas om att det finns möjlighet att överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden.

Tillstånd för andrahandsupplåtelse ska alltid vara tidsbegränsat.

Tillstånd kan beviljas för maximalt ett år i taget. Därefter krävs förnyad ansökan om andraupplåtelse.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Avgift för andrahandsupplåtelse tas ej ut.

Parkeringsplats

Parkeringsplats som nyttjas av bostadsrättsinnehavaren sägs inte upp utan får nyttjas av andrahandshyresgästen under överlåtelsetiden.

Denna policy fastställdes på brf Slagans styrelsemöte 2021-01-12