Renoveringspolicy

Syftet med denna policy är att tydliggöra bedömningskriterierna för medlemmar när styrelsen tar ställning till en begäran om godkännande av ombyggnad eller renovering.  

Bostadsrättshavaren ska alltid ansöka om styrelsens tillstånd vid väsentliga förändringar i eller utanför lägenheten och beskriva de planerade förändringarna. Även förändringar av staket, trädäck och andra liknande fasta installationer på uteplatser/trädgärd kräver styrelsens godkännande.

Ritning eller skiss av förändringarna kan komma att efterfrågas av styrelsen. 

 

Bostadsrättshavaren ska ange planerad byggstart och färdigställandedatum. Ansökan prövas endast under förutsättning att bostadsrättshavaren sökt och beviljats bygglov eller gjort bygganmälan alternativt beviljats marklov för åtgärderna om sådant tillstånd krävs eller kan krävas, exempelvis vid uppförande av bodar och altaner. 

Alla förändringar i lägenheten skall utföras fackmannamässigt. 

När byggnationen/renoveringen är slutförd ska styrelsen ges möjlighet att göra tillsyn för att se att den överensstämmer med de inlämnade ritningarna. 

Bedömningskriterier: 

 • För renovering av badrum eller omdragning av vatten- eller avloppsledningar krävs att arbetet utförs enligt branschreglerna Säker Vatten, GVKs Säkra Våtrum och/eller Byggkeramikrådets Branchregler för Våtrum. Medlem ska kunna visa att arbeten utförts i enlighet med branschreglerna, t.ex. genom intyg. 

 • Kapning av relinade avloppsrör och/eller golvbrunn måste förseglas av Tubus System AB. Detta är mycket viktigt för att bland annat garantier ska gälla. Arbetet kräver även styrelsens tillstånd, kontakta därför styrelsen i god tid innan arbetet påbörjas. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att kontakta Tubus System i god tid och står även själv för kostnaden. Du får inte själv utföra arbetet med att försegla de relinade avloppsrören. 

 • Styrelsen godkänner endast renoveringar av badrum fram till dess att fem år av den tekniska livslängden på avloppsstammar kvarstår (bedömd tekniska livslängd efter relining 2015) det vill säga 2035. Senast vid denna tidpunkt ska bedömning av teknisk livslängd göras och beslut fattas om hur utbyte/renovering av stammar ska hanteras fattas av föreningsstämma på förslag av styrelsen. 

 • Vid byte/renovering av golv i bottenvåningen: 

 • Föreningen bekostar eventuell borttagning av spikbrädor ingjutna i betongsulan, tätning och primerbehandling av betongsulan. Föreningen ersätter bostadsrättsinnehavaren mot specificerade fakturor (dock får inte rotavdrag ha använts för dessa arbeten om föreningen ska kunna ersätta bostadsrättsinnehavaren). 

 • Då betongplattan (betongsulan) är ojämn rekommenderar styrelsen att bostadsrättsinnehavaren installerar ett Nivellgolv (eller motsvarande) vilket också förebygger att kyla och fukt tas upp från bottenplattan, detta står bostadsrättshavaren själv för.  

 • Styrelsen rekommenderar bostadsinnehavaren att även förbereda för att kunna ansluta en fläkt i framtiden, om behov uppstår. För detta krävs att man installerar Nivellgolv (eller motsvarande). Nivellgolvet står bostadsrättsinnehavaren själv för, men inköp, installation och kalibrering av fläktsystemet står föreningen för. Själva fläkten köps och installeras bara om det finns behov av det, men rörsystem och golvdon som hör till fläkten rekommenderas alltså alla att installera i förberedande syfte, detta bekostas av föreningen. Föreningen ersätter bostadsrättsinnehavaren mot specificerade fakturor (dock får inte rotavdrag ha använts för dessa arbeten om föreningen ska kunna ersätta bostadsrättsinnehavaren). 

 • Styrelsen godkänner normalt ansökningar om åtgärder på ventilationen om de inte anses inverka menligt på andras eller egen ventilation, fastigheten eller liknande. Eventuella kostnader som uppstår pga detta ska betalas av bostadsrättsinnehavaren. 

 • Styrelsen tillåter normalt inte att vattenradiatorer (element) tas bort pga risk för kallras. Undantag är i badrummet på ovanvåningen där elektrisk golvvärme och/eller elektrisk eller vattenburen handdukstork kan ersätta elementet. Om renovering påverkar föreningens fjärrvärmesystem så att föreningen behöver genomföra åtgärder, t.ex. ny kalibrering, ska detta betalas av bostadsrätts-innehavaren. 

 • Bostadsrättsinnehavaren står för eventuella ljuskällor och förbruknings-el för föreningens utomhusarmatur utanför ytterdörren, men utomhusarmaturen får ej bytas ut av bostadsrättsinnehavaren. 

 • Utbyte av tappvattenledningarnas T-rörkopplingar (som finns i väggen) samt montering av avstängningskranar, typ Ballofix, bekostas av föreningen mot specificerad faktura (dock får inte rotavdrag ha använts för dessa arbeten om föreningen ska kunna ersätta bostadsrättsinnehavaren).  

 • Vägghängd toalett får endast installeras inom tätskiktsgräns. 

 • Ytterfönster, fönsterkarmar och dörrar får ej bytas ut av bostadsrättshavaren. 

 • Förändringar av fasad får i regel inte göras, dock godkänner styrelsen normalt ansökningar om: 

  • installation av frostsäker vattenutkastare på baksidan. 

  • användning av det gamla soprumsutrymmet för utbyggnad av köket. Den granne som påverkas måste också godkänna åtgärden. Inga förändringar får göras på fasad och soprumsdörren måste finnas kvar. 

  • om soputrymmet ska användas till radonfläkt/sug så kan viss håltagning av soprumsdörren godkännas. 

  • installation av markis förutsatt att markisen bedöms ha ett rimligt utförande. Markis får inte monteras i tegelfasaden utan måste fästas i betongvalvet då fasaden inte är bärande. 

 • För utformning av staket, plank och murar på bostadsrättsinnehavarens uteplatser tillämpar föreningen samma regler som Sollentuna kommun gör för tomtgränser.  

 

Denna policy fastställdes på brf Slagans styrelsemöte 2024-02-05.  

Version 

Kommentar 

2024-02-05 

Flyttat ihop text som gäller fasadändringar för att göra det tydligare, samt lagt till punkt om håltagning soprumsdörr för radonfläkt/sug.  

Tagit bort lista med vad Sollentuna kommun har för regler för staket och murar, och förtydligat vilka regler föreningen tillämpar för uteplatserna. 

Förtydligat punkterna som rör renovering av golv på nedervåningen.  

Flyttat upp vissa texter till början av dokumentet som hör mer till vad som gäller övergripande och inte är bedömningskriterier. 

Förtydligat att rotavdrag inte får användas om föreningen ska ersätta kostnader. 

2022-05-02